Adatkezelés, adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI- ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Integráció Kft. adatkezelési elvei és gyakorlata

 

Kinek a kezébe adom az adataimat?

Ez a tájékoztató bemutatja, hogyan gondoskodunk az Ön hozzájárulásával és engedélyével megkapott személyes/ üzleti adatai védelméről,
megbízható tárolásáról, kezeléséről.

„Azok a kapcsolatok
fordulnak termőre,
amelyekben mindkét fél önként,
beleegyezően vesz részt.
Mi készen állunk
a biztonságos és tartós üzleti
kapcsolatra.”

Szakolczai József
ügyvezető igazgató


 


A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Minden, Társaságunkkal (Integráció Kft: továbbiakban Társaság) kapcsolatban álló, vagy kapcsolatot létesíteni szándékozó személy áttekintően és részleteiben is megismerhesse személyes adatai biztonságos kezelésének, felhasználásának és védelmének módját és rendszerét. Célja továbbá, hogy megismerje, hogy Társaságunkkal való kapcsolatában miként élhet az alább hivatkozott jogszabályok szerinti jogaival.

AZ ADATKEZELŐ

Társaság neve: Integráció Ipari Kapcsolatok Fejlesztése Kft. (Rövid név: Integráció Kft.)
székhelye: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.
cégjegyzék száma: 13-09-091253
adószáma: 12842520-2-13
bankszámlaszáma: 1030-0002-1066-7987-4902-0016
elektronikus elérhetőségei:
www.scm-integracio.hu
E-mail: integracio@vnet.hu
postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.

TÁRSASÁGUNK ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

0             Személyes adatokat kizárólag indokolt céllal, jogszerűen gyűjtünk és azokat a tőlünk elvárható gondossággal kezeljük és tároljuk.
0             A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára átláthatóan kezeljük. Törekszünk az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvei szerinti működésre.
0             Harmadik félnek személyes adatokat a törvényi és adatfeldolgozói kötelezettségeinken túl, csak hozzájárulással adunk át.
0             Biztosítjuk az adatok biztonságos kezeléséhez és tárolásához szükséges szervezési,- és technikai feltételeket.
0             Kérésre felvilágosítást adunk a kérelmező saját személyéről tárolt adatokról. A tájékoztatás, az adatok törlése elérhetőségeinken kérhető:

INTEGRÁCIÓ KFT.
Postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.
E-mail: integracio2@vnet.hu
Ügyfélszolgálat: integracio@vnet.hu
Tel.: +36/27/543-885 és +36/20/553-9688

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért ebben a témában is a fenti, központi elérhetőségeinket tud velünk kapcsolatba lépni.

1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

Társaságunk adatkezelési- és adatvédelmi tájékoztatóját kiemelten az alábbi jogszabályokkal összhangban készítette el:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyve
2013. évi V. törvény – Ptk.

2. ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

3. ADATKEZELÉS ÉS JOGALAPOK

Érintettek köre Társaságunkkal kapcsolatot tartó (személyesen, telefonon, e-mailben), illetve szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett

ÉRINTETTEK KÖRE

MILYEN ADAT?

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

Képzésre jelentkezők

név

szerződés teljesítése

szerződés

 

beosztás

szerződés teljesítése

szerződés

csak nyílt képzésnél

üzleti e-mail cím

szükséges kapcsolattartás

szerződés

csak nyílt képzésnél

üzleti telefonszám

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

születési év

jogszabályi kötelezettség

szerződés

 

lakcím irányítószáma

jogszabályi kötelezettség

szerződés

 

legmagasabb isk. végzettség

jogszabályi kötelezettség

szerződés

mindkét képzés típusnál

 

2013. évi LXXVII. törvényhez 

kapcsolódó 11/2020 (II.7) Kormányrendelet szerinti adatok

jogszabályi kötelezettség szerződés

 

 

 

 

Kapcsolattartók

név

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

beosztás

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

üzleti e-mail cím

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

üzleti telefonszám

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

 

 

 

Alvállalkozók

név

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

szakképzettség (önéletrajz)

belső minőségbiztosítás

hozzájárulás

 

elérhetőség e-mailen

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

elérhetőség telefonon

szükséges kapcsolattartás

szerződés

 

számlázási adatai

jogszabályi kötelezettség

szerződés

 

a vállalkozás adatai

jogszabályi kötelezettség

szerződés

 

 

 

 

Hírlevélre feliratkozók és egyéb érdeklődők

név

tájékoztatás

hozzájárulás

 

üzleti e-mail cím

tájékoztatás

hozzájárulás

 

üzleti telefonszám

szükséges kapcsolattartás

hozzájárulás

 

cégnév

szükséges kapcsolattartás

hozzájárulás

 

 

 

 

Tulajdonosok

valamennyi munkajogi

jogszabályi kötelezettség

szerződés


Megjegyzés: A kapcsolattartók köre kiterjed az
ajánlat kérőkre
szerződő partnerekre
a partner szervezetek képzés szervezőire
az alávállalkozók képviselőire
a megbízott oktatókra, szaktanácsadókra, szakértőkre
az adatfeldolgozók kapcsolattartó munkatársaira
a képzési helyszínt biztosító szervezetek kapcsolattartóira
Társaságunk beszállítóira (szolgáltatást nyújtók, termékeket értékesítők)
Társaságunk jogszabályi és egyéb hivatalos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kontakt személyekre
valamint valamennyi együttműködő társszervezet kapcsolattartóira.

3.2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintett törlési kérelmének idejéig tart, amelyről a Társaság minden hivatalos e-mail/hírlevél küldeménye alján, valamint a honlapon elérhetővé tett hozzáférési helyen tájékozódhat.

Az érintett kérelmezheti adatkezelőtől a rá vonatkozó, Társaságunk által kezelt személyes adatainak megismerését, helyesbítését, törlését, vagy a kezelés korlátozását, valamint joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulása visszavonásához a jogszabályi előírásokat figyelembe véve.
Részletesebben: ld. 10. és 11. pontok alább

A fenti jogok gyakorlását érintett az alábbi helyeken kezdeményezheti:

INTEGRÁCIÓ Ipari Kapcsolatok Fejlesztése KFT.
Postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.
E-mail: integracio2@vnet.hu
Ügyfélszolgálat: integracio@vnet.hu
Tel.: +36/27/543-885 és +36/20/553-9688

4. ADATFELDOLGOZÓK

4.1 Tárhely szolgáltató

DIMA KFT.
www.dima.hu
info@dima.hu
+36/52/322-121

4.2 Könyvelést, számviteli feladatokat ellátó

KÖNYVMANÓ KFT.
21020 Dunakeszi Ungvár utca 18.
+36/70/630-9465

MÉDIA CENTER HUNGARY KFT.
6000 Kecskemét Sosztakovics utca 3.
mediacenter@mediacenter.hu
+36/76/575-023

4.3 Online marketing szolgáltató

BBRAND KFT.
4032 Debrecen Füredi út 98.
iroda@internetstrategia.hu
+36/70/776-4951

4.4 Honlap kezelő

ELITE VISION KFT.
1163 Budapest Veres Péter út 146.
www.elitevision.hu
+36/20/321-3675

4.5 Ügyviteli rendszer, hírlevél

SALESAUTOPILOT KFT.
www.salesautopilot.hu
kapcsolat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637
1538 Budapest Pf. 515.
+36/30/624-3934

4.6 Kötelező adatszolgáltatás a képzésekben résztvevők egyes adatairól
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OSAP 1665 STATISZTIKAI FELÜLET
https://osap.mer.gov.hu/

5. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A sütik (cookie-k) egy információ csomagot alkotnak, amelyet a szerver küld a web böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Segítik a gördülékeny böngészést a weboldalon, összekapcsolják az aktuális kérést a weblap látogató/felhasználó korábbi kéréseivel, valamint segítségükkel készülnek később anonim statisztikák a weboldal látogatóinak/felhasználóinak érdeklődéséről.

A www.scm-integracio.hu weboldal sütik által kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám (IP cím), weboldal felkeresési dátumok, helyek, időpontok.

Az érintettek köre a weboldalt látogató valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés célja a felhasználók/ látogatók technikai azonosítása, érdeklődésének nyomon követése a gördülékeny böngészés érdekében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés időtartama egyes sütik esetén a weblap látogatásának befejezéséig tart.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Felhasználó/látogató böngészője beállítható úgy, hogy az utasítsa el az összes sütit, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy sütit küld.

Az érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni/beállítani a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Emellett azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

6. GOOGLE ANALYTICS

A Google Analytics keretein belül a felhasználó/látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik (cookie-k) tárolását a felhasználó/látogató  a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik (cookie-k) általi, a felhasználó/látogató weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

7. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓ KÖVETÉS

Társaságunk a Google AdWords online programot használja és igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor a felhasználó/látogató egy weboldalt Google hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak személyes adatot, így a felhasználó/látogató nem is azonosítható általuk.

Amikor a felhasználó/látogató a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó/látogató a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik sütit kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető sütik segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy/

A Google AdWords sütikről itt tudhat meg többet:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

8. HÍRLEVÉL

Társaságunk nem küld kéretlen hírleveleket. Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Társaságunk minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további tájékoztatóival nem keresi meg érintettet.

Az érintettek hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, azaz leiratkozhatnak a hírlevél alján megadott „leiratkozás” linkre kattintva, vagy Társaságunk megadott elérhetőségei bármelyikén.

9. ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi ügyintézőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

10. ADATOK KEZELÉSI IDEJE

Társaságunk a különböző szerződéseink teljesítésével összefüggésben: a szerződés teljesítését követő 5 (öt) évig,adójogi kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni) azaz legfeljebb 7 (hét) évig,Társaságunk számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 (nyolc) évig kezeljük.

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

11.1 A hozzáférés joga
Az érintettek jogosultak kérésükre információt kapni, hogy személyes adataikat kezeli-e a Társaság és arra, hogy ezen adataikhoz hozzáférést kapjanak.

11.2 A helyesbítés joga
Az érintettek jogosultak lekérdezett adataik pontatlanságainak helyesbítésére, szükség esetén kiegészítésére.

11.3 A töröltetés joga
Az érintettek jogosultak személyes adataik törlését kérni, adatkezelő pedig köteles ezt a kérést teljesíteni, kivéve amennyiben az adatok kötelező megőrzését jogszabály írja elő.

11.4 Az elfeledtetés joga
Az érintettek törlési kérésére adatkezelő megteszi az ésszerű és elvárható intézkedéseket, hogy valamennyi együttműködésbe vont adatkezelő értesüljön a törlési kérelemről, így kezdeményezve az adatok másodpéldányainak töröltetését.

11.5 Az adathordozhatóság joga
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre kezelt adataikat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

11.6 A tiltakozás joga
Az érintettek jogosultak arra, hogy személyes adataik kezelése ellen tiltakozzanak.

11.7 A tiltakozás joga közvetlen üzletszerzés esetén
Az érintettek jogosultak arra, hogy tiltakozzanak adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adataik e célból tovább nem kezelhetők.

A fenti jogok gyakorlását érintettek az alábbi helyeken kezdeményezhetik:

INTEGRÁCIÓ Ipari Kapcsolatok Fejlesztése KFT.
Postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.
E-mail: integracio2@vnet.hu
Ügyfélszolgálat: integracio@vnet.hu
Tel.: +36/27/543-885 és +36/20/553-9688

Az intézkedés határideje:

Társaságunk késedelem nélkül, de mindenképpen az érintett kérelme beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okának megjelölésével tájékoztatja érintettet.

Elégtelen intézkedés esetén az érintettek panaszt tehetnek a felügyeleti hatóságnál, illetve élhetnek a bírósági jogorvoslat eszközével.

12. AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM BIZTONSÁGA

Társaságunk minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést megtesz a tárolt adatok biztonságos és kívülálló harmadik személyek részéről hozzáférés mentes tárolása érdekében.

Társaságunk technikai és szervezési intézkedésekkel, azok rendszeres ellenőrzésével és szükség esetén frissítésével biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát és a sérülés, megsemmisülés, vagy idegenkezűség kockázatának minimalizálását.

Társaságunk a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók és/vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

Társaságunk belső munkatársai igazoltan részt vettek az adatkezelési- és adatvédelmi előírások megismerését és elsajátítását célzó oktatásban.

Társaságunk technikai-, műszaki- és fizikai munkakörnyezete az elvárható gondossággal kialakított és ellenőrzött.

Érintettek személyes adatait Társaságunk székhelyén, illetve az általunk alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk.

13. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS ÉS PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, szóban, telefonon és írásban: postai levélben, vagy elektronikus úton fordulhat Társaságunkhoz. Szóbeli tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell fölvenni. Ez esetben igazolnia kell személyazonosságát.

Társaságunk elérhetőségei:

INTEGRÁCIÓ Ipari Kapcsolatok Fejlesztése KFT.
Postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.
E-mail: integracio2@vnet.hu
Ügyfélszolgálat: integracio@vnet.hu
Tel.: +36/27/543-885 és +36/20/553-9688

Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság (NAIH)
Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.
Telefon: +36/1-391-1400
Fax: +36/1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu